Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Legalizacija objekata u Srbiji

Legalizacija objekata – sve što morate znati


Država je rešila da uvede red kada je izgradnja objekata u pitanju, i da omogući svima u čijem su posedu neuknjiženi-nelegalizovani objekti da u određenom roku legalizuju svoje nekretnine. Rok za legalizaciju je bio 11. mart 2010. godine, što znači da su se do tada morali predati zahtevi za legalizaciju, jer posle tog roka legalizacija nije bila moguća. Koje su posledice nepodnošenja zahteva u datom roku? Pre svega moguće je plaćanje višestrukog poreza, a takve nekretnine biće jako teško prodati, čak je moguće i rušenje takvih objekata. Pravilnikom o legalizaciji predviđa se i popust od 60% za sve one koji su zahtev podneli do 31. decembra 2009. godine, a imaju objekte do 100m2. Zahtev za legalizaciju se može podneti za sve objekte koji su nelegalno izgrađeni do 11. septembra 2009. godine. Svi koji su podneli zahtev po starom zakonu, ne moraju podnositi ponovni zahtev.

Pravo na zemljištu kao uslov za legalizaciju objekta


Kod bespravno izgrađenih objekata postoji razlika u pravnom režimu, zavisno od toga da li je objekat izgrađen na zemljištu u državnoj ili u privatnoj svojini. Kod izgradnje na zemljištu u državnoj svojini postoji razlika između izgradnje na javnom gradskom građevinskom zemljištu i ostalom građevinskom zemljištu. Gradsko građevinsko zemljište jeste zemljište u građevinskom području naseljenog mesta koje je kao takvo određeno planskim dokumentom, koji se donosi za opštinu i grad. Planskim dokumentom kojim se određuje gradsko građevinsko zemljište ne menja se oblik svojine na zemljištu koje se određuje kao gradsko građevinsko zemljište. Građevinsko zemljište van granica gradskog građevinskog zemljišta jeste zemljište u građevinskom području izvan naseljenog mesta, koje je kao takvo određeno planskim dokumentom koji se donosi za opštinui grad. Planskim dokumentom kojim se određuje građevinsko zemljište van granica gradskog građevinskog zemljišta ne menja se oblik svojine na tom zemljištu. Takođe, mora da se razlikuje sticanje prava svojine na objektu od njegove legalnosti koja je regulisana propisima o planiranju i izgradnji. Svojina se stiče i na objektu koji je bespravno izgrađen, koji ne zadovoljava određene tehničke uslove ili je sagrađen na mestu gde to nije predviđeno urbanističkim planom. Prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa, lice koje od svog materijala svojim radom izradi novu stvar, stiče pravo svojine na tu stvar. Međutim, ukoliko objekat nije izgrađen pod uslovima predviđenim zakonom, svojina na takvom objektu nema zaštitu, jer nadležni organ može da ga poruši. Da bi objekat bez građevinske dozvole mogao da se legalizuje, nije dovoljno samo da ispunjava određene tehničke uslove, već i da vlasnik tog objekta ima određeno pravo na zemljištu na kome je objekat izgrađen. Kada je u pitanju zemljište u državnoj svojini, vlasnik objekta mora da ima dokaz o pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu stečenom rešenjem nadležnog opštinskog organa, ili dokaz o pravu zakupa na građevinskom zemljištu. Opština može da daje ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište u zakup radi izgradnje objekata određene namene i veličine. Kada su u pitanju postojeći objekti, izgrađeni pre 2003. godine na zemljištu koje je podvedeno pod kategoriju ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište, a koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, Zakon o planiranju i izgradnji dozvoljava mogućnost davanja u zakup tog zemljišta vlasniku postojećeg objekta, radi pribavljanja odobrenja za izgradnju, pod uslovom da je izgradnja tog objekta u skladu sa uslovima predviđenim urbanističkim planom. To znači da objekat prema nameni, veličini i mestu na kome se nalazi odgovara onome što je na tom zemljištu predviđeno generalnim planom uz primenu Pravila i uslova za zaštitu javnog odnosno opšteg interesa. Da bi se mogao započeti proces legalizacije, prvi korak je ured za geodetske poslove koji mora napraviti posebnu geodetsku podlogu stanja na terenu, zatim projektni ured vrši detaljno snimanje sagrađenog objekta koje uspoređuje sa odredbama plana i donosi zaključak da li se može izvršiti legalizacija ili ne tj. koje eventualne promjene treba napraviti na objektu da bi on u potpunosti zadovoljio zakonske odredbe. Ukoliko projektni ured donese pozitivan zaključak pristupa se procesu realizacije legalizacije putem "rješenja o izvedenom stanju", što zahtjeva izradu kompletne projektne dokumentacije temeljen predhodne snimke stanja od strane projektnog ureda. Nakon izrade i kompletiranja potrebne dokumentacije podnosi se zahtjev nadležnom Uredu ili direkciji za urbanizam i planiranje, za koji se donosi rešenje o izvedenom stanju" tj. akt o legalizaciji objekta. Po ishođenju navedenog rješenja vaša se nekretnina upisuje u katastarski operat i zemljišne knjige.


< prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća >