Podeli sa prijateljima

Obaveštenja


    12.03.2013.

    Ažuriranje sajta do 01.04.2013.god.

Najnoviji članci

Legalizacija objekata u Srbiji

LEGALIZACIJA – pravne regulative


11.septembra 2009. godine,
stupio je na snagu NOVI Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009),u čijem je XIII odeljku regulisano pitanje – LEGALIZACIJE OBJEKATA. Pod terminom – Legalizacija, u smislu Zakona, podrazumeva se - naknadno izdavanje GRAĐEVINSKE i UPOTREBNE dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja. Postupak legalizacije pokreće se po zahtevu vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela I - MORAO SE PODNETI U ROKU OD ŠEST MESECI od dana stupanja na snagu ovog zakona (dakle do 10. MARTA 2010. godine). Ovaj rok nije važio za vlasnike koji su već podneli prijavu za legalizaciju (po ranije važećem zakonu, u propisanim rokovima), jer se ta prijava smatra zahtevom u smislu NOVOG Zakona (s tim što - u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu NOVOG Zakona - moraju dostaviti sve dokaze propisane NOVIM Zakonom za legalizaciju). Kad organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, odnosno bez odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, građevinsku i upotrebnu dozvolu može izdati jednim rešenjem. Ministar nadležan za poslove građevinarstva - propisuje bliže kriterijume za objekte za koje se ni naknadno ne može izdati dozvola (objekat izgrađen na zemljištu nepovoljnom za građenje, odnosno planiranom za uređenje ili izgradnju javnih objekata, objekat preblizu susednom objektu, previsok objekat …), kao i način izrade i sadržinu tehničke dokumentacije propisane za postupak legalizacije, projekta izvedenog objekta, kao i sadržinu i način izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije.  RUŠENJE OBJEKATA, koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani ili dograđeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja na snagu NOVOG Zakona, neće se izvršavati, niti će se za te objekte donositi rešenje o uklanjanju - do pravosnažno okončanog postupka legalizacije. Jedinice lokalne samouprave su bile dužne da -  u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu NOVOG Zakona, dostave ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva spisak svih objekata izgrađenih, odnosno rekonstruisanih ili dograđenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta do dana stupanja na snagu NOVOG Zakona, a nisu porušeni na osnovu prethodnog zakona (koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog NOVOG Zakona).

Poređenje sa starim zakonom o legalizaciji objekata


Po prethodnom zakonu iz 2003 i pravilniku iz 2006 godine, vlsanik objekta rekonstruisanog odnosno izgrađenog bez građevinske dozvole u roku od 60 dana od prijema obaveštenja o dozvoljenoj legalizaciji, uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju prilaže naročito:
  1)  projekat izvedenog objekta;
  2)  dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu,   odnosno pravusvojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na   neizgrađenom građevinskom zemljištu;
  3)  dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom, odnosno   organizacijom koja uređuje građevinsko zemljište.
Novina je da se umesto projekta izvedenog objekta sada prilaže nekoliko dokumenata koji predstavljaju uprošćeni i raščlanjeni projekat izvedenog objekta gde nije jasno naznačeno koja su odgovorna lica za koji dokument. To se najviše odnosi na opis i stanje elektrinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grejanje, tip grejanja. Novi zakon je predvideo da se vlasnicima stambenih objekata do 100m² daju povlastice pri plaćanju naknade za gradsko građevinsko zemljište (60% umanjenje),  kako bi  pospešili i ubrzali legalizaciju, što nije bio slučaj u prethodnom zakonu. Takvih objekata je malo. Prethodni zakon nije sadržao ovako stroge kriterijume za legalizaciju objekta što se odnosi na objekte koji nisu kompletno završeni i imaju sve izvedene priključke za infrastrukturu. Pravilnik nije obuhvatio objekte koji se nalaze na važnim infrastrukturnim koridorima. U mehanici tla ne postoji termin “zemljište nepovoljno za gradnju”. Da li je u pitanju tlo ili površimski deo tla?


< prethodna 1 2 3 4 5 6 7 sledeća >